All Posts

【14th Oct 23】蘇格蘭 教育系統概覽 @Glasgow
【14th Oct 23】蘇格蘭 教育系統概覽 @Glasgow

蘇格蘭 教育系統概覽 及 格拉斯哥 生活茶敘 蘇格蘭嘅學制係點? 報讀大學又有邊啲地方要留意? 相信唔少喺蘇格蘭嘅同學同家長都正在苦惱以上問題。有見及此,我哋連同學生團體 Hkers United 合辦教育概覽 分享會,同大家探討 #升學問題,更全面地計劃嚟緊嘅學習旅程。...

Learn more